Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van de Bunt Isolatietechniek, 2024

1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.2 Opdrachtnemer: de besloten vennootschap Van de Bunt Isolatietechniek B.V. gevestigd te Putten en/of de hieraan gelieerde vennootschappen of personen.

1.3 Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de opdracht voor de Diensten verstrekt.

1.4 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

1.5 Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

1.6 Diensten: alle door Opdrachtnemer verrichte Diensten zoals onder meer maar niet beperkt tot het verrichten isolatiewerkzaamheden in woning- en utiliteitsbouw en het leveren van materialen die daarmee verband houden, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht.


2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer Diensten worden aangeboden of geleverd.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover hij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2.4 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze schriftelijk uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2.5 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2.6 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.


3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes vrijblijvend en gedurende 2 maanden geldig. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever zonder voorbehoud of wijziging, binnen de gestelde geldigheidsduur aan Opdrachtnemer is bevestigd. 3.2 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.3 Alle in de offerte van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

3.4 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer (elektronisch) verzonden offerte.

3.5 Indien door wensen van Opdrachtgever, die door Opdrachtnemer redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van het project die kan worden toegerekend aan Opdrachtgever), de (hoeveelheid) Diensten die Opdrachtnemer op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten toeneemt dan is er sprake van een aanvullende opdracht.

3.6 Indien Opdrachtgever, na de totstandkoming van de Overeenkomst, alsnog wenst te wijzigen of aanvullingen wil op de Overeenkomst, dan kan Opdrachtnemer daaraan meewerken. In dat geval zal Opdrachtnemer Opdrachtgever informeren over de consequenties van de wijziging of aanvulling voor de overeengekomen prijs en termijn van uitvoering.


4 Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.5 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.


5 Duur van de Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen of voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst.

5.2 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

 

6 Wijziging van de Overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6.5 In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.


7 Geheimhouding

7.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

7.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een der partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


8 Intellectuele eigendom

8.1 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

8.2 Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


9 Intellectuele eigendomsrecht

9.1 Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem - in het kader van de Overeenkomst - aan Opdrachtgever verstrekte of - in het kader van deze Overeenkomst - gebruikte producten en/of Diensten.

9.2 Opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten en/of Diensten waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van de Overeenkomst.

9.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de Diensten verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers.


10 Betalingsvoorwaarden

10.1 Opdrachtgever is de prijs verschuldigd welke voortvloeit uit de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst.

10.2 Tenzij anders vermeld dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

10.3 Na het verstrijken van de overeengekomen termijn, ten hoogste 14 dagen na de factuurdatum, is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd. In het geval van Consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In alle andere gevallen is de Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10.4 In geval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het totale factuurbedrag in geval de Diensten ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.

10.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever uitdrukkelijk dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.6 In het geval Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dient hij deze op straffe van verval binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer mede te delen. Het indienen van het bezwaar zal de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet opschorten.


11 Incassokosten

11.1 Indien de Opdrachtgever de vordering niet tijdig voldoet zal Opdrachtnemer, na een schriftelijke aanmaning, zijn vordering ter incasso uit handen geven conform het bepaalde in de volgende twee bepalingen.

11.2 Indien de Opdrachtgever Consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens het ‘Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Omdat Opdrachtnemer een Btw-plichtige ondernemer is, worden de incassokosten niet verhoogd met BTW. De tarieven zijn als volgt:
Minimumtarief € 40,00;
15% over eerste € 2.500,00;
10% over volgende € 2.500,00;
5% over volgende € 5.000,00;
1% over de volgende € 190.000,00;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775.

11.3 Indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

11.4 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om op (aanvullende) zekerheidsstelling te verlangen in de vorm van (bijvoorbeeld) een waarborgsom, een borgstelling of bankgarantie.


12 Privacy / AVG

12.1 Opdrachtnemer verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Persoonsgegevens voor de Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer doet er alles aan om op zorgvuldige wijze om te gaan met privacygevoelige informatie van Opdrachtgever en hanteert in dat kader een (intern) privacy beleid.

12.2 Op de verwerking van persoonsgegevens is de privacyverklaring van Opdrachtnemer van toepassing. De privacyverklaring is te vinden op de website van Opdrachtnemer: vandebuntisolatietechniek.nl. Deze privacyverklaring maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

12.3 Door in te stemmen met deze algemene voorwaarden verklaart de Opdrachtgever zich bekend met de inhoud van de privacyverklaring van Opdrachtnemer en op de hoogte te zijn van de rechten die de Opdrachtgever uit dien hoofde heeft (o.a. recht op inzage, verbetering, verwijdering, overdraagbaarheid). De Opdrachtgever verklaart in voldoende mate door Opdrachtnemer op deze rechten te zijn gewezen.

 

13 Beperking en/of uitsluiting aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waarvan kan worden gesproken indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij uitvoering van de Overeenkomst.

13.2 Indien wordt aangetoond dat de schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de hoofdsom van de verrichte Diensten en daaromtrent gefactureerde bedragen, doch nooit meer dan hetgeen Opdrachtnemer in de voorgaande zes maanden aan Opdrachtgever verschuldigd is dan wel betaald heeft met een maximum van €25.000,-.

13.3 Indien door of in verband met het verrichten van Diensten door Opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor hij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten (algemene) aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

13.4 Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, vorstschade, gederfde winst, lichamelijk letsel, beschadigingen/verminking van (materiële) zaken en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie. In het geval van Consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

13.5 Evenmin is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade als gevolg van constructiefouten of (bouwkundige) gebreken aan het te isoleren pand. Daaronder worden begrepen foutief aangebrachte ontluchtingen en ontluchtingsroosters, kieren bij kozijnen en sponningen, rookkanalen met open verbinding naar een spouw, enz.

13.6 Schade ontstaan door aan of ten gevolge van goederen, die door ons van een andere leverancier zijn betrokkenen of diensten, die door ons zijn uitbesteed, wordt slechts vergoed, indien en voor zoveel de schade door de desbetreffende leverancier aan Opdrachtnemer is vergoed en Opdrachtnemer deze vergoeding heeft ontvangen, onder aftrek van de daarbij gemaakte kosten.

13.7 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.


14 Overmacht

14.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende (weer) oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen (zoals sneeuw, vorst, brand, werkstaking, mobilisatie, maatregelen van overheidswege). Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

14.3 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.4 Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.


15 Risico-overgang

15.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.


16 Verjaringstermijn 

16.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar. 

16.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de Overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Opdrachtgever Opdrachtnemer van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld. 


17 Garanties, onderzoek, reclames 

17.1 De door Opdrachtnemer geleverde Diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van oplevering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op alle Diensten die door Opdrachtgever gebruikt worden binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtgever kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de uit te voeren Diensten. 

17.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 10 jaar na oplevering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een dienst betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de dienstverlener van de dienst ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 

17.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 

17.4 Indien Opdrachtgever een Consument is, is deze gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende Diensten zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Consument te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. In alle andere gevallen geldt het hiernavolgende lid. 

17.5 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende Diensten zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

17.6 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. 

17.7 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

17.8 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Opdrachtnemer , vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan Opdrachtnemer te verschaffen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft. 

17.9 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 

17.10 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden. 


18 Recht en geschillenbeslechting 

18.1 Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. 

18.2 Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat hij zich tot het uiterste hebben ingespannen om middels mediation het geschil te beslechten. 

18.3 De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is, met uitsluiting van anderen, bevoegd van geschillen kennis te nemen. 


19 Vindplaats en wijzigingen 

19.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

19.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtgever. 

19.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 

19.4 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden of de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst. 

19.5 Indien Opdrachtnemer de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Opdrachtnemer de wijzigingen tijdig bekend maken. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen 31 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging in werking treden tenzij op de bekendmaking een latere datum wordt vermeld. 

19.6 Indien Opdrachtgever een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Opdrachtgever dient alsdan de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk aan Opdrachtnemer te vermelden. 


Uitvoeringsvoorwaarden 

20 Spouwmuurisolatie en dakisolatie 

20.1 Er zullen vulgaten geboord worden. Deze vulgaten zullen na isolatie met op kleur gebrachte cement worden gedicht. Er is altijd een kleurafwijking van deze gedichte vulgaten in vergelijk met de originele voeg welk verschil na verloop van tijd zal bijtrekken. 

20.2 Spouwmuurisolatie is gebaseerd op maximaal 6 cm spouw breedte, tenzij anders vermeld in de offerte. 

20.3 De werkzaamheden zijn gebaseerd op uitvoering middels standaard klimwerk (ladder). Niet beloopbare overkappingen dienen door Opdrachtgever beloopbaar gemaakt te worden, tenzij anders vermeld in de offerte. 

20.4 Wanneer de te isoleren gevel geschilderd is, is het bijwerken van de gedichte gaten met muurverf wenselijk. Deze werkzaamheden dienen door Opdrachtgever zelf te worden uitgevoerd. Wanneer er geen damp open verf is gebruikt bestaat de mogelijkheid dat de verf na verloop van tijd gaat bladderen. 

20.5 De gevels dienen vrij te zijn van obstakels tot 3 meter uit de gevel. 

20.6 Door het boren en de trillingen kunnen voorwerpen in de woning loskomen. Opdrachtgever dient zorgt te dragen dat deze voorwerpen zijn vastgezet of tijdelijk verwijderd. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele trilschade. 

20.7 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de waterdichtheid van de aanwezige dakconstructie. 


21 Vloerisolatie 

21.1 Tenzij anders overeengekomen zijn kruipruimten zonder hakken, breken, zagen of graven toegankelijk en voorts vrij van ongedierte en / of overige zaken die de toegang beperken. Bouw- en loodgietersresten alsmede organisch materiaal dient uit de kruiruimte verwijderd te zijn.

21.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een tochtvrije en voldoende geventileerde kruipruimte. Op verzoek en voor rekening van Opdrachtgever kan Opdrachtnemer (extra) ventilatiegaten boren en renovatieroosters plaatsen. 

21.3 Een kruipruimte die sporen van ongedierte vertoont dient door een erkend EVM gecertificeerd ongediertebestrijdingsbedrijf te worden gesaneerd. Dit bedrijft dient een vrijwaringsbewijs af te geven voor de gesaneerde kruipruimte. De kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

21.4 De kruipruimte is vrij van organisch of chemisch afval. De kruipruimte is minimaal 50 cm hoog. De kruipruimte bij houtenvloeren is onder de balken minimaal 40 cm hoog.

21.5 Tenzij anders overeengekomen mag bij uitvoering van werkzaamheden geen water op de bodem van de kruipruimte staan. Indien noodzakelijk wordt er, op kosten van Opdrachtgever, gepompt.

21.6 De kruipruimte is vrij van giftige stoffen waaronder asbest, biologische agentia (o.a. zwammen en schimmels) of gassen. Eventuele verletkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Bezoek

Van de Bunt Isolatietechniek
Goorsteeg 15, 3882 LE, Putten
KvK: 54016592

(Bezoek op afspraak)

Contact

info@vandebuntisolatie.nl
0341 - 745064

ma t/m do: 08.00 - 16.30
vrijdag: 08.00 - 16.00